INFORMACJA 

DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

ZA WYDAWANE ZAŚWIADCZENIA

PRZEZ KOMENDĘ POWIATOWĄ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘTRZYNIE

 

 

         Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, wydając zaświadczenia jest zobowiązania zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej(t.j.Dz.U.z 2019r.,poz.1000 ze zmianami) do egzekwowania opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowych.

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek, która obejmuje również wydanie zaświadczenia przez podmiot administracyjny oraz  w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej.

W wykazie stawek opłaty skarbowej stanowiącym załącznik do ustawy:

- w Części II pkt. 21 określono że od pozostałych zaświadczeń wydawanych w interesie publicznym stawka wynosi 17,00 zł.

- w przypadku przekazania kserokopii dokumentów zebranych w danej sprawie z Poświadczeniem zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy opłata wynosi 5,00 zł (na podstawie stawki zawartej w Części II pkt. 4).

 

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta w Kętrzynie lub przelewam bankowym na konto:

Urząd Miasta Kętrzyn

Nr konta 12 1240 5598 1111 0000 5036 2161

Źródło: http://www.miastoketrzyn.pl/

 

Kserokopię dowodu wpłaty podmiot lub osoba fizyczna powinna przedłożyć w KP PSP w Kętrzynie przed otrzymaniem zaświadczenia.

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej:

  • Jednostki budżetowe
  • Jednostki samorząd terytorialnego
  • Organizacje pożytku publicznego
  • Prokuratura
  • Osoby fizyczne posiadające zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.