Licznik Odwiedzin

398842
DzisiajDzisiaj202
WczorajWczoraj420
Ten tydzieńTen tydzień202
Ten miesiącTen miesiąc9395

NFOŚIGW

Nazwa przedsi?wzi?cia:

Doposa?enie w sprz?t ratownictwa techniczno – ekologicznego dla Komendy Powiatowej PSP w K?trzynie/Samochód ?redni ratowniczo - ga?niczy

 

dot. Umowy o dofinansowanie w formie dotacji Nr 744/2012/Wn-14/NZ-LZ-UR/D

z dnia 06. 11. 2012 r.

W dniu 6 listopada 2012 r. dzia?aj?c w imieniu Powiatu K?trzy?skiego Komendant Powiatowy Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w K?trzynie bryg. Zbigniew Borys podpisa? umow? z Narodowym Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsi?wzi?cia pn. Doposa?enie w sprz?t ratownictwa techniczno-ekologicznego dla KP PSP w K?trzynie/ Samochód ?redni ratowniczo - ga?niczy.

Ze strony NFO?iGW umow? podpisali Jan Wiatr Cz?onek Zarz?du oraz Barbara Wi?niewska G?ówna Ksi?gowa.

Przedmiotowa umowa dotyczy dofinansowania przez NFO?iGW w kwocie 200.000 z? (s?ownie: dwie?cie tysi?cy z?otych) co stanowi 29, salve 87 % udzia?u w kosztach przedsi?wzi?cia.

 

W ramach tego przedsi?wzi?cia zakupiony zosta? ?redni pojazd ratowniczo - ga?niczy wraz z wyposa?eniem dla k?trzy?skich stra?aków.

 

 

Stra?acki pojazd kosztowa? znacznie wi?cej, sovaldi sale bo 669 600 z?.

Taki zakup nie by?by mo?liwy gdyby nie dodatkowe wsparcie finansowe:

- Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej, generic

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

- Philips Lighting Poland w K?trzynie,

- MTI Furninova K?trzyn,

- gminy Srokowo,

- gminy Barciany,

- gminy Korsze,

- gminy wiejskiej K?trzyn,

- KW PSP Olsztyn,

- KP PSP K?trzyn

Wszystkie te podmioty ze zrozumieniem podesz?y do tego niezb?dnego przedsi?wzi?cia. Przys?owiowa zrzutka na stra?ackie auto by?a jedyn? szans? na realizacj? tego d?ugo oczekiwanego przedsi?wzi?cia.

 

Nowy po?arniczy Mercedes trafi? do k?trzy?skich stra?aków, którzy realizuj? szereg zada? ratowniczych, ale, aby prawid?owo i skutecznie nie?? pomoc i ratunek musz? posiada? odpowiedni sprz?t, a ten z kolei musi charakteryzowa? si? wysokim standardem i niezawodno?ci?, musi spe?nia? odpowiednie wymogi i liczne atesty dopuszczaj?ce do u?ytkowania w ochronie ppo?.

 

Nowoczesny samochód po?arniczy k?trzy?skich stra?aków to fabrycznie nowy wóz na podwoziu Mercedes Atego z nap?dem 4X4, uterenowiony, z silnikiem wysokopr??nym, systemem ABS, ze zbiornikiem wodnym 2500 litrów i zbiornikiem na ?rodek pianotwórczy, kabin? wyposa?on? w klimatyzacj? i specjalne uchwyty na aparaty oddechowe. Samochodem do akcji ratowniczo – ga?niczych mo?e by? przewo?onych ??cznie 6 stra?aków.

 

Dodatkowo na wyposa?eniu pojazdu znajduj? si? m.in:

- zestaw narz?dzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego;

- ?rodki do neutralizacji i sorpcji substancji niebezpiecznych stosowane w ratownictwie chemiczno – ekologicznym;

- zbiornik ?rodka pianotwórczego o pojemno?ci 250 l;

- autopompa dwuzakresowa o wydajno?ci 2800 l/min;

- linia wysokoci?nieniowa tzw. szybkiego natarcia o d?. 60 m na specjalnym zwijadle;

- agregat pr?dotwórczy;

- dzia?ko wodno – pianowe o wydajno?ci 1600 dm 3/min, z którego mo?na podawa? wod? na odleg?o?? ok. 50 m;

- specjalne zraszacze do podawania wody w czasie jazdy;

- radiotelefon samochodowy dostosowany do u?ytkowania w sieci ??czno?ci MSWiA;

- wyci?garka samochodowa elektryczna;

- wysuwany maszt o?wietleniowy;

- specjalne szuflady, wysuwane tace, skrytki i pó?ki na sprz?t ratowniczo - ga?niczy.

 

 

Sporz?dzi?: m?. bryg. Szymon Sapieha

 
Copyright © 2012 KPPSP Ketrzyn. Wykonal: st.str.Grzegorz Januszkiewicz Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.