Licznik Odwiedzin

406911
DzisiajDzisiaj151
WczorajWczoraj421
Ten tydzieńTen tydzień151
Ten miesiącTen miesiąc4820

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.Dz.U.z 2017r.,poz1123 ze zmianami).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 1. zmiany przepisów prawa,
 2. podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
 3. życia zbiorowego
 4. wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Kętrzynie. W przypadku braku właściwości, KP PSP w Kętrzynie będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe Petycji reguluje Art. 4.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób),
 2. dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 3. tytuł petycji,
 4. wskazanie adresata petycji,
 5. wskazanie przedmiotu petycji,
 6. uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów)
 7. pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycja składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP w Kętrzynie zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

 1. listownie na adres:  KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Kętrzynie, Plac Słowiański 1A 11 – 400 Kętrzyn
 2. doręczyć osobiście – w sekretariacie KP PSP w Kętrzynie przy ul. Plac Słowiański 1A 11 – 400 Kętrzyn w godzinach 7:30 – 15:30
 3. za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. z zaznaczeniem w tytule „Petycja”

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Copyright © 2012 KPPSP Ketrzyn. Wykonal: st.str.Grzegorz Januszkiewicz Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.