Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w KAROLEWIE

serdecznie zaprasza

członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie

na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się

21 marca2019 r. o godz. 18.00

w Komendzie Powiatowej PSP w Kętrzynie

Plac Słowiański 1 a

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 9. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 10. Wolne wnioski.
 11. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 12. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku kworum, drugi termin walnego zebrania członków OSP wyznacza się w dniu 21.03.2019 r. o godz. 18.15 w siedzibie KP PSP w Kętrzynie wg porządku j/w.

Prezes Zarządu OSP Karolewo

Piotr Szukis