Jak zostać strażakiem?

jak zostac strazakiem

Podobno każdy mały chłopiec marzy, by zostać strażakiem. Jak zrealizować swoje marzenia w dorosłym życiu? W tym artykule podpowiemy, jak zostać strażakiem i jak kształtują się zarobki w zawodzie. Zapraszamy do lektury!

jak zostać strazakiem

Jak zostać strażakiem OSP?

Ochotnicza straż pożarna

OSP jest umundurowaną organizacją społeczną, do której należą ochotnicy. Zajmują się oni nie tylko gaszeniem pożarów, ale też pomocą w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof i innych sytuacji, w których zagrożone może być życie, mienie lub środowisko.

Ponieważ do Ochotniczej Straży Pożarnej należą wyłącznie ochotnicy, najczęściej jest to ich dodatkowe zajęcie, z którego pracownicy są bardzo dumni.

strazak

Jak zostać strażakiem w Ochotniczej Straży Pożarnej?

Żeby zacząć pracę w OSP, należy odbyć szkolenie pożarnicze oraz specjalny staż w jednostce. Jeśli natomiast marzymy o karierze ratownika, jesteśmy zobowiązani do odbycia dodatkowych szkoleń.

Strażak OSP powinien posiadać też konkretne cechy charakteru, takie jak:

 • odpowiedzialność,
 • wytrwałość,
 • skłonność do poświęceń,
 • odporność fizyczna,
 • odporność psychiczna.

To właśnie chęć niesienia pomocy ludziom powinna być główną motywacją do pracy, ponieważ wynagrodzenie, jakie otrzymują ochotnicy, z reguły jest bardzo niskie.

Polecamy: Policja ostrzega przed fałszywymi MMSami

Jak wygląda praca w OSP?

Jak już wspomnieliśmy wyżej, strażak OSP skupia się na ochronie zdrowia, życia, mienia i środowiska, interweniując w przypadku pożarów, klęsk żywiołowych czy innych katastrof. Jednak strażacy odgrywają też inną rolę w społeczeństwie – prowadzą działalność kulturalną, oświatową i sportową. Często odwiedzają szkoły i przedszkola, by mówić o swoich obowiązkach.

praca strażaka

Jeśli chodzi o godziny pracy, trudno mówić tutaj a tradycyjnym etacie. Wszystko zależy od dyspozycyjności danego pracownika i tego, jakie są aktualne potrzeby jednostki. Podstawą utrzymania strażaków OSP jest bowiem inna praca zarobkowa.

Strażak OSP: wymagania

Do podstawowych wymagań stawianych przed strażakami-ochotnikami należy:

 • ukończenie 18 roku życia,
 • wypełnienie deklaracji wstąpienia i złożenia dokumentów do lokalnej jednostki,
 • odbycie okresu kandydackiego,
 • złożenie ślubowania,
 • odbycie szkolenia pożarniczego.

Strażak OSP: zarobki

Jak wyglądają zarobki strażaków-ochotników?

Zgodnie z przyjętymi normami, wynagrodzenie strażaka OSP jest oparte na ekwiwalencie pieniężnym, który nie może być wyższy niż 1/175 przeciętnego wynagrodzenia za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym bądź szkoleniu pożarniczym.

W lutym 2023 roku średnie wynagrodzenie wyniosło 7065,56 zł brutto. Oznacza to, że za godzinę pracy ochotnicy mogą otrzymać maksymalnie 40,37 zł brutto.

To, jak taka pensja ostatecznie zostanie wypłacona, zależy od stawki godzinowej ustalonej przez radę gminy na drodze ustawy. Niestety, w większości przypadków jest ona niższa niż stawka maksymalna.

jak zostać strażakiem psp

Dodatkowo, strażacy OSP często przekazują swoje wynagrodzenie na zakup sprzętu, a niektóre obowiązki wykonują w pełni charytatywnie.

Nie przegap: Weekend na drogach

Jak zostać strażakiem Państwowej Straży Pożarnej?

Jeśli myślimy o zawodzie strażaka jako o profesji pierwszego wyboru, lepiej przygotować się do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Warunki dla kandydatów na strażaka

Wymagania, jakie muszą spełnić przyszli strażacy PSP, są ściśle określone w art. 28.1. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej. Obywatel Polski powinien:

 • nie być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • być zdolnym do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Postępowanie kwalifikacyjne: kto ogłasza?

Powyższe warunki powinna spełnić każda osoba przystępująca do naboru, który rozpoczyna się z chwilą publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym. Nabór ten ogłasza komendant wojewódzki, powiatowy bądź kierownik jednostki organizacyjnej PSP. Od tego momentu kandydaci mają co najmniej 14 dni na złożenie kompletu dokumentów.

jak zostac strazakiem po 30stce

Czym jest postępowanie kwalifikacyjne?

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z czterech etapów. Na każdym z nich sprawdza się zdolność do pełnienia służby pod różnymi aspektami. Kandydaci powinni być więc solidnie przygotowani.

Jednym z najważniejszych elementów jest test sprawności fizycznej oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów, takich jak zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

Postępowanie kwalifikacyjne dzieli się na:

 • ocenę złożonych dokumentów,
 • zorganizowanie testu sprawności fizycznej, który ma zweryfikować, czy dany kandydat podoła codziennym obowiązkom,
 • rozmowę kwalifikacyjną, uświadamiającą, z jakimi obowiązkami związana jest praca w Straży,
 • ocenę zdrowia fizycznego i psychicznego.

Stawiając takie wyśrubowane warunki, Państwowa Straż Pożarna dba o to, by jej pracownikami zostali wyłącznie ci, którzy faktycznie poradzą sobie z codzienną pracą.

Cechy strażaka PSP

W pracy strażaka nieustannie do czynienia mamy z ryzykiem. Dlatego oprócz sprawności fizycznej potrzebne jest także szybkie podejmowanie decyzji, spostrzegawczość i umiejętność dokonania szybkiej oceny.

Większość zadań wykonywana jest w grupie, przyda się więc również umiejętność pracy w zespole, podporządkowania przełożonym i wykonywania ich poleceń.

ile zarabia strazak

Ile zarabia strażak PSP?

W Państwowej Straży Pożarnej pensja jest z góry ustalona, ale może zostać podniesiona pod wpływem różnych czynników.

Mediana zarobków strażaków w Polsce wynosi obecnie około 3 000 złotych netto. Jednak podstawa uposażenia, jaka widnieje najczęściej na rozliczeniu, wynosi 3175 złotych brutto. Pamiętajmy przy tym, że powiększana jest ona o kolejne dodatki.

Największy wpływ na zarobki ma zajmowane stanowisko i staż pracy. Po dwóch pierwszych latach służby pensja rośnie o 2%, a z każdym kolejnym rokiem 0 1% (przez 20 lat). Wypłata może być więc podniesiona o 35% po 35 latach służby.

Dodatek za uciążliwe warunki

Wyliczając pensję, warto wziąć również pod uwagę dodatek za uciążliwe warunki. Istnieją 4 poziomy zagrożenia:

 • I stopień ryzyka: 5% podstawy,
 • II stopień ryzyka: 10% podstawy,
 • III stopień ryzyka: 15% podstawy,
 • IV stopień ryzyka: 20% podstawy.
praca strazak

Dodatek motywacyjny

Na wysokość wypłaty mają wpływ także dodatkowe zasługi, wśród których warto wymienić:

 • perfekcyjnie wykonywanie obowiązków strażaka,
 • inicjatywa w realizacji zadań wykraczających poza własne obowiązki,
 • wykonywanie pracy w akcjach szczególnie trudnych,
 • angażowanie się w akcje poza Polską.

Możliwe są także dodatki:

 • jubileuszowe,
 • służbowe,
 • mieszkaniowe,
 • za podnoszenie kwalifikacji.

Pensja w wypadku uszczerbku na zdrowiu

Jeśli podczas wykonywanej służby, strażak dozna uszczerbku na zdrowiu, może liczyć na odszkodowanie, bez względu na to, czy pracuje w Ochotniczej, czy Państwowej Straży Pożarnej. Wynagrodzenie takie wynosi najczęściej tyle samo, co podstawowa pensja miesięczna.

wynagrodzenie strazaka

Jak zostać zawodowym strażakiem?

W naszym kraju kształcenie techników pożarnictwa może odbywać się w trzech jednostkach oświatowych:

 • Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie,
 • Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
 • Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.

To właśnie tam co roku aplikuje około 2500 ochotników, jednak do służby kandydackiej dostaje się zaledwie 300.

Absolwenci szkół Państwowej Straży Pożarnej otrzymują tytuł technika pożarnictwa i pierwszy stopień w korpusie aspirantów.

Alternatywa dla szkół PSP

Aby zostać zawodowymi strażakami, możemy zdecydować się także na alternatywną ścieżkę – jest nią przyjęcie do służby przygotowawczej. Najpierw musimy przejść dwustopniową rekrutację, polegającej na ocenie złożonych dokumentów i rozmowie kwalifikacyjnej.

Kolejny etap to już złożenie dokumentów do danej jednostki. Sama rozmowa kwalifikacyjna polega na sprawdzeniu motywacji, zdolności analitycznego myślenia, umiejętności organizacji pracy i weryfikacji wiedzy na temat funkcjonowania PSP oraz ochrony przeciwpożarowej.

Rekrutacja obejmuje także próbę wydolnościową, podczas której kandydaci wchodzą na stopień drabiny w tempie 30 razy na minutę (całość ćwiczenia trwa 4 minut dla mężczyzn i 5 minut dla kobiet). Dodatkowe punkty można otrzymać za wykształcenie, prawo jazdy różnych kategorii i inne przydatne uprawnienia (np. płetwonurka czy ratownika medycznego), a także członkostwo w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Służba przygotowawcza trwa 3 lata, po których kandydaci są mianowani na stałe.

jak zostać zawodowym strażakiem

Służba cywilna w PSP

W strukturach Państwowej Straży Pożarnej mogą być zatrudniani również pracownicy cywilni, co określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Czytamy w niej, że każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór jest otwarty i konkurencyjny.

Od kandydatów na takie stanowisko w Straży Pożarnej wymaga się doręczenia klasycznego CV.

Jak zostać strażakiem w wieku 30 lat?

Czy można wybrać zawód strażaka po trzydziestce? Wydaje się to niemożliwe, ze względu na wymagany wiek kandydatów dl szkół PSP, który wynosi maksymalnie 25 lat.Jednak bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat. Jedynym warunkiem w tym wypadku są aktualne badania lekarskie i odbycie szkolenia pożarniczego.

Dodaj komentarz

do góry